Color contrast, meaning and variety of indications Semiotics study in the Iraqi novel (2010 -2015)

Abstract

Maqalat hadhih aldirasat 'iilaa albahth ean maenaa allawn fi alriwayat aleiraqia (2010-2015) eabr tabayunih tebyryaan wataghtiat watanawue dilalatih 'iyhayyaan , fi daw' dirasat almustawaa aldilalii almutathal bialmarbie alsiymiayiyi aldhy qadamath madrasat baris alsiymiayiya (wrayidaha ghrymas) ; fishir altabayun alluwni 'iilaa 'ukhraa alty bada'at tamuru fiha dilalat alluwnii , wama tuhi bih min tadarub dilaliin ealaa almustawaa alsathii , wamae dhlk yata'ahal fi alnihayat 'iilaa ainsijam maenawiin aimra'at bithimat alrawa.