aistaqrarat fi al'iistiedad lilttalibat fi altafkir alsarie - albati' wataelam maharat altabtibat alealiat waltabtibat alwatiat lilttalibat bahath muqadim

Abstract

hadafat aldirasat 'iilaa altaearuf altaearuf ealaa nawe altafkir (srye _bti' ) aldhy tamtalikuh eayinat albahth, wa'iiedad watanfidh wahadat taelimiat biastikhdam 'iistratijiat almajmueat almarinat lataelam altabtibat alealiat waltabtibat alwatiat bukrat alsalat , waltaearuf ealaa 'iithr 'iistratijiat almajmueat almarinat fi altafkir alsarie - albati' wataelam altabtibat alealiat waltabtibat alwatiat bukrat alsalat lilttalibat'amma fardaan albahth fahi hunak furuq dhat dalalat 'iihsayiyat bayn natayij alaikhtibarat alqabliat walbaediat limajmueatay albahth alddabitat waltajribiat fi altfkir(alsrie _albti') wataelam altabtibat alealiat waltabtibat alwatiat bukrat alsalat lilttalibat, wahunak furuq dhat dalalat 'iihsayiyat bayn majmueatay albahth alddabitat waltajribiat fi natayij alaikhtibarat albaediat fi altfkyr(alsrye _albti') wataelam altabtibat alealiat waltabtibat alwatiat bukrat alsalat liltaalibat, waqad aistakhdamata albahithatan almanahaj altajribia dhu almajmuein altajribiat walddabitat dhat alaikhtibarayn alqablii walbaedii ealaa eaynuh min 45 talibatan min talibat almarhalat alththaniat fi qism altarbiat albadaniat waeulum alriyadat / kuliyat almaearif aljamieat waqad 'ajraya miqyas altafkir alsrye-albti' ealaa eayinat altajribat alrayiysiat fadlaan ean 'iijra' aikhtibarat almuhariat baedaha tama tatbiq almanhaj alkhasi biaistiratijiat almajmueat almarinat wamin thama aistakhdamata albahithatan alwasayil alaihsayiyat almulayimat liaistikhraj alnatayijwaealaa daw' alnatayij tawasalta albahithatan 'iilaa eadad min alaistintajat minha 'ana altadris wfq 'iistratijiat almajmueat almarinat saeid ealaa tatawur maharat altabtibat alealiat waltabtibat alwatiat bukrat alsalat lilttalibat ,wan altadris wfq 'iistratijiat almajmueat almarinat saeid ealaa tatawur altafkir ladaa alttalibat ,tufuq almajmueat altajribiat walati austukhdimat 'iistratijiat almajmueat almarinat ealaa almajmueat alddabitat walati austukhdimat almunhaj almutabae fi alkuliyat fi taelam almaharat wafi daw' alaistintajat tusi albahithatanbiaietimad alwahadat altaelimiat almueadat wfq 'iistratijiat almajmueat almarinat fi taelam almaharat lidawriha alfaeeal fi taelam almaharat ,altanwie fi aistiratijiat altadris almustakhdimat min qibal almadris wdhlk litashjie almutaealimin ealaa taelam almaharat walhusul ealaa altashwiq walathart walaibtiead ean almulul walritaba