'iithr 'iistratijiat P.D.E.O.D.E fi taelam maharat almunawalat alsadriat walmunawalat almurtadat wfqaan limustawayat tajhiz

Abstract

hadafat aldirasat 'iilaa tasnif 'afrad eayinat albahth wfqaan limustawayat tajhiz almaelumat , waltaearuf ealaa 'iithr 'iistratijiat P.D.E.O.D.E fi taelam miharat almunawalat alsadriat walmunawalat almurtadat wfqaan limustawayat tajhiz almaelumat ladaa eayinat albahth , 'amma fardaan albahth fahi hunak furuq dhat dalalat 'iihsayiyat bayn natayij alaikhtibarat alqabliat walbaediat limajmueatay albahth alddabitat waltajribiat fi taelam maharat almunawalat alsadriat walmunawalat almurtadat wfqaan limustawayat tajhiz almaelumat wahunak furuq dhat dalalat 'iihsayiyat bayn majmueatay albahth alddabitat waltajribiat fi natayij alaikhtibarat albaediat fi taelam maharat almunawalat alsadriat walmunawalat almurtadat wfqaan limustawayat tajhiz almaelumatwaqad aistakhdam albahithun almunahaj altajribia dhu almajmuein altajribiat walddabitat dhat alaikhtibarayn alqablii walbaedii ealaa eaynuh mukawanatan min (51) talab min tullab almarhalat alththaniat fi qism altarbiat albadaniat waeulum alriyadat / kuliyat almaearif aljamieat waqad ajru miqyas mustawayat tajhiz almaelumat ealaa eayinat altajribat alrayiysiat fadlaan ean 'iijra' aikhtibarat almuhariat baedaha tama tatbiq almanhaj alkhasi biaistiratijiat P.D.E.O.D.E wamin thama aistakhdam albahithun alwasayil alaihsayiyat almulayimat liaistikhraj alnatayij waealaa daw' alnatayij tawasaluu 'iilaa eadad min alaistintajatalwahadat altaelimiat almueadat wfq aistiratiji) P.D.E.O.D.E ( kan laha tathr wadih wafaeal fi tatwir almunawalat alsadriat walmunawalat almurtadat bukrat alsalat wa'ana 'iistratijia (P.D.E.O.D.E) taemal ealaa aihtiram tafkir altullab waqadratahim, watushajaeuhum ealaa maharat altafkir aleamalii wahadha klh yatawafaq mae mutatalabat altatawur aleilmii wahadha yusaeid ealaa aistitharat watahfiz altullab liltaealum watatwir maharat almunawalat alsadriat walmurtadat bukrat alsalat , wafi daw' alaistintajat yusi albahithun baaetimad alwahadat altaelimiat almueadat wfq 'iistratijiat P.D.E.O.D.E fi taelam almuharat bukrat alsalat lidawriha alfaeeal fi taelam almaharat waltanwie fi aistiratijiaat altadris almustakhdimat min qibal almudris wdhlk litashjie altullab ealaa taelam almaharaat walhusul ealaa altashwiq walathaarat walaibtiead ean almill.